Projektiva


 


 

IDEJNE ZASNOVE, PROJEKTI IN ŠTUDIJE

 

Izdelujemo idejne zasnove, projekte in študije za vse vrste vodarskih in drugih objektov.

 


 

PROJEKTI ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA (PGD)

 

Projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja izdelujemo za vse vrste vodarskih in drugih objektov.

 

 


 

PROJEKTI ZA IZVEDBO (PZI)

 

Izdelava projektov za izvedbo hidrotehničnih objektov, podpornih konstrukcij, cestnih teles, odvodnje,…

 

 


 

PROJEKTI IZVEDENIH DEL (PID)

 

 Izdelujemo projekte izvedenih del za vse vrste objektov.

 

 


 

HIDRAVLIČNE PREVERE, IZRAČUNI IN ŠTUDIJE

 

Za potrebe naročnika izdelamo hidravlične prevere, izračune ali študije, ki določijo poplavno varnost območij.

PRIMER: 1D MODEL - HEC-RAS - RAZNO

Razni primeri

PRIMER: 2D MODEL - RAZNO

 


 

IZDELAVA ELABORATOV ZA SANACIJE CEST

 

Izdelava elaboratov za sanacije javnih, občinskih in lokalnih cest ter javnih poti.

 


 

IZDELAVA POSLOVNIKOV ZA OBRATOVANJE IN VZDRŽEVANJE OBJEKTOV

 

Za potrebe izvajanja dejavnosti na območju vodotokov izdelujemo poslovnike za obratovanje in vzdrževanje objektov.

 


 

KARTIRANJA IN IZDELAVA TEMATSKIH KART

 

 


 

REKOGNOSCIRANJA IN TERENSKA FOTOGRAFIRANJA

 

 


 

TOPOGRAFSKO – INŽENIRSKA GEODEZIJA (klasična, GPS)

 

 


 

OSTALO