Seznam storitev


Izvedba

 

 • HIDROTEHNIČNI OBJEKTI
 • ZUNANJE UREDITVE
 • ZAŠČITE BREŽIN
 • VAROVANJA Z LOVILNIMI SISTEMI ZA PADAJOČE KAMENJE
 • UREJANJE PLAZOVITIH OBMOČIJ
 • VAROVANJA OBJEKTOV PRED SNEŽNIMI PLAZOVI
 • CESTNI OBJEKTI

 


 

Projektiva

 

 • IDEJNE ZASNOVE, PROJEKTI IN ŠTUDIJE (IPD)
 • PROJEKTI ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA (PGD)
 • PROJEKTI ZA IZVEDBO (PZI)
 • PROJEKTI IZVEDENIH DEL (PID)
 • POPLAVNE ŠTUDIJE, HIDROLOŠKO HIDRAVLIČNI ELABORATI
 • IZDELAVA ELABORATOV ZA SANACIJE CEST
 • IZDELAVA POSLOVNIKOV ZA OBRATOVANJE IN VZDRŽEVANJE OBJEKTOV
 • KARTIRANJA IN IZDELAVA TEMATSKIH KART
 • REKOGNOSCIRANJA IN TERENSKA FOTOGRAFIRANJA
 • TOPOGRAFSKO – INŽENIRSKA GEODEZIJA (klasična, GPS)

 


 

Svetovanje in nadzor

 

Izvajamo tehnično svetovanje in nadzor pri graditvi objektov.