Predstavitev podjetja


Smo specializirano projektantsko podjetje. Kvalitetno opravljamo vse vrste inženirskih strokovnih storitev, predvsem izdelavo tehnične dokumentacije in drugih strokovnih izdelkov na področju vodnogospodarkih ureditev, plazov in erozijskih procesov.

 

 Za Vas lahko izdelamo naslednjo projektno dokumentacijo:

 

 • idejne zasnove, idejni projekti (IPD) in študije,
 • projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in projekti za izvedbo (PZI),
 • projekti izvedenih del (PID),
 • poplavne študije, hidrološko hidravlični elaborati,
 • katastri vodnogospodarskih objektov,
 • popisi in poročila o stanju erozije, vodotokov, vodnogospodarskih objektov,
 • popisi poškodb in škod po visokih vodah,
 • izvajanje hudourniškega in rečnega nadzorstva,
 • kartiranja in izdelave tematskih kart, rekognosciranja in terenska fotografiranja,
 • izdelava GIS aplikacij iz okoljske tematike,
 • izdelava ocen ogroženosti,topografsko - inženirska geodezija (klasična, GPS).

 

 

Na področjih vodnega gospodarstva, erozijske problematike, urejanja krajine, gozdarstva ter drugih sorodnih, na prostor vezanih področjih projektno in izvedbeno obvladamo:

 

 • urejanje hudourniških in nižinskih vodotokov,
 • urejanje odvodnjavanja in melioracij,
 • urejanje stoječih voda,urejanje obcestnih brežin in nasipov,
 • urejanje smučišč, parkov ter drugih specifičnih območij,
 • reševanja protierozijskih problemov vseh vrst (hudourniška, površinska in snežna erozija),
 • reševanje problematike zemeljskih plazov, usadov, skalnih podorov in padajočega kamenja,
 • reševanje problematike snežnih plazov,
 • rekonstrukcije gozdnih in lokalnih cest.