Naše reference


Za pregled referenčnih del Vam predlagamo tudi ogled galerije referenčnih del.


 

NAJPOMEMBNEJŠE PROJEKTANTSKE REFERENCE

 

VODARSKI in HIDROTEHNIČNI PROJEKTI:

 

 • Idejna zasnova sanacije PB Franja in celotnega povodja Čerinščice – idejna zasnova
 • Sanacija Čerinščice v območju Partizanske bolnice Franja (PGD, PZI, PID, NOV)
 • Sonaravna sanacija celotnega povirja Čerinščice (13 projektov, PZI)
 • Ribnica – sonaravna sanacija vodotoka po neurju septembra 2007 (PZI)
 • Sanacija vodotokov na območju Srednje Save po božičnih poplavah 2009, 5 projektov (PZI)
 • Sanacija Zakevdrščice za poplavno varnost Tuhinja (PZI)
 • Sanacija Šumščice za poplavno varnosti Tuhinja (PZI)
 • Hudourniška sanacija Plenšaka v Železnikih (PZI)
 • Ureditev odvodnavanja iz jalovišča Boršt v sklopu zapiranja Rudnika urana ŽV (PZI)
 • Regulacija Snežaka pri trgovini Mercator v Dragomerju (PZI)
 • Sanacija pragov na Kamniški Bistrici pri Kiku (IDZ, PZI)
 • Sanacija levega pritoka Horjulke v Vrzdencu (PZI)
 • Sanacija erozijskih poškodb na Kolpi v Vasi (PZI)
 • Sanacija erozijskih poškodb na Kamniški Bistrici v Zaborštu (PZI)
 • Sanacija Gostince v Ljubljani (IDZ, PZI)
 • Sanacija Kamnice skozi naselje Dolsko (IP, PZI)
 • Sanacija Slapnice od km 0,35-0,47 (PZI)
 • Sanacija podpornih zidov na Bobnu v Hrastniku (PZI)
 • Sanacija Horjulke na Viču (PZI)Sanacija Zlatenščice v Zlatenku (PZI)
 • Rekonstrukcija Pavlinovega jezu na Pšati (PZI)Ureditev Stajskega potoka (PZI)
 • Regulacija potokov v sklopu ureditve protokolarnega objekta Strmol (IDZ, PZI)
 • Sanacija jezu Sava - HE Brod v Tacnu (Projekt vzdrževalnih del)
 • Rekonstrukcija zajema na MHE Kokra (PZI)
 • Rekonstrukcija zajema na MHE Fužine (PZI)
 • Prestavitev zajema MHE Mrzla rupa za potrebe rekonstrukcije Idrijskih klavž (IDZ)
 • Poslovniki za obratovanje in vzdrževanje malih hidroelektrarn Elektro Ljubljana in ostali privatni investitorji(poslovniki za obratovanje in vzdrževanje vodne infrastrukture)
 • Program odvzema naplavin iz prodnega zadrževalnika Javornik – SEL (IDP)
 • Sanacija vodovodnega zajetja Završnica 3 v občini Jesenice
 • Ureditev vodotokov v sklopu LN Pševo v mestni občini Kranj

 

HIDROTEHNIČNE (POPLAVNE) ŠTUDIJE, HIDROLOŠKO HIDROTEHNIČNI ELABORATI IN RAZNE EKSPERTIZE:

 

 • Opozorilne karte potencialne erozije nevarnosti erozije in snežnih plazov za 11 slovenskih občin (študija)
 • Hidrološko hidrotehnično poročilo za potrebe ureditve regionalne ceste Češnjica - Rudno
 • Hidrološko-hidravlična študija za potrebe rekonstrukcije državne ceste Gornja Radgona – Grabonoš
 • Hidrološko-hidravlična študija za potrebe rekonstrukcije državne ceste Bohinjska Bistrica – Jezero
 • Hidrološko-hidravlična študija za potrebe izgradnje ČN Brezje v občini Dobrova – Polhov gradec
 • Hidrološko-hidravlična študija za potrebe rekonstrukcije državne ceste Dolenja vas - Železniki
 • Hidrološko-hidravlične študije in elaborati za potrebe izgradnje stanovanjskih in poslovnih objektov (9 študij)
 • Hidrološko-hidravlična študija s kartami erozijske in poplavne nevarnosti za potrebe OPN občine Videm pri Ptuju
 • Hidrološko-hidravlična študija s kartami erozijske in poplavne nevarnosti za potrebe OPN mestne občine Kranj
 • Hidrološko-hidravlična študija s kartami erozijske in poplavne nevarnosti za potrebe OPN občine Šoštanj
 • Hidrološko-hidravlična študija s kartami erozijske in poplavne nevarnosti za potrebe OPPN območja R3 v občini Sodražica
 • Hidrološko hidravlična študija s kartami erozijske in poplavne nevarnosti za potrebe OPPN Jagdic Selca v Selški dolini
 • Hidrološko hidravlična študija s kartami erozijske in poplavne nevarnosti za potrebe OPPN Dovžanove soteske v občini Tržič
 • Hidrološko hidravlična študija s kartami erozijske in poplavne nevarnosti za potrebe dopolnitve PUP občine Šmartno ob Paki
 • Hidrološko-hidravlična študija s kartami erozijske in poplavne nevarnosti za potrebe nogometnega igrišča v Kresnicah
 • Hidrološko-hidravlična študija s kartami erozijske in poplavne nevarnosti za potrebe skladišča naftnih derivatov Ortnek

 

CESTNI in ŽELEZNIŠKI PROJEKTI:

 

 • Rekonstrukcija državne ceste Trebija – Sovodenj, DRSC (PZI)
 • Zagotovitev celoletne prevoznosti cestne prelaza Vršič (snežne mreže, zastružni plotovi, odstrelni sistemi, usmerjevalni in pospeševalni objekti..) 14 načrtov, DRSC, (PZI)
 • Sanacija mostu preko hudournika Plenšak v Železnikih (PZI)
 • Sanacija mostička čez potok Češnjica v Železnikih (PZI)Sanacija mostička čez Zakevderščico na JP661275 v Buču v Tuhinju (PZI)
 • Idejna zasnova novega mostu in obvoznice preko Poljanske Sore v kraju Log nad Škofjo Loko (IDZ)
 • Elaborati za sanacijo občinskih cest občine Škofja Loka po posameznih neurjih (25 elaboratov)
 • Elaborati za sanacijo občinskih cest občine Železniki po posameznih neurjih(10 elaboratov)
 • Sanacija prepusta na Kovačevem potoku pod regionalno železniško progo št. 80: Novo Mesto – Ljubljana (PZI)

 

GEOTEHNIČNI in BIOTEHNIČNI PROJEKTI:

 

 • Sanacija brežine Klonte na cesti Podbrdo–Kneža (PZI)
 • Sanacije brežin z žičnimi mrežami in lovilnimi zasloni– Mahorčičeva jama (PZI)
 • Sanacije brežin z žičnimi mrežami in lovilnimi zasloni – Grad borl (PZI)
 • Biotehnična sanacija usadne brežine nasproti HE Možnica v Posočju (PZI)
 • Sanacija skalnega podora nad stanovanjsko hišo Koroška 82 (PZI)
 • Sanacija skalnega podora nad Potjo v Zali rovt v Tržiču (PZI)
 • Ocena nevarnosti erozijsko ogroženih odsekov slovenske obale (klifi) s predlogi ukrepov (študija)
 • Izdelava opozorilnih kart nevarnosti erozije in snežnih plazov za 11 občin v RS
 • Renaturacija degradiranega območja NV Lešnica pod betonarno Podbrezje (PZI)
 • Sanacija plazu Hrastnica - Fojke (PZI)
 • Sanacija plazu nad Kozincem v Gorenjih Novakih (PZI)
 • Sanacija usada pod LC 428031 Tržič-Jelendol (Dolina) (PZI)
 • Sanacija usada pod vodohramom v Podljubelju (PZI)
 • Sanacija usada na brežini Tržiške Bistrice v Dolžanovi soteski (PZI)
 • Sanacija usada na cesti Besnica-Gabrje pri Tomažetu (PZI)
 • Sanacija usada na cesti Besnica-Gabrje pri objektu Gabrje 28 (PZI)
 • Sanacija usada na cesti Tuji grm-Jevnica (PZI)
 • Sanacija usada na cesti Prežganje-Volavlje (PZI)
 • Sanacija usada na cesti Ipavec-Javor (PZI)
 • Sanacija plazu na cesti Potok-Mušter (PZI)
 • Sanacija plazu Podlanišče – Kladje (PZI)
 • Sanacija plazu nad objektom ETA v Cerknem (PZI)
 • Sanacijski ukrepi na plazu gradišče – dodatna dela (elaborat)
 • Opazovanje in poročilo s predlogom ukrepov proti snežnim plazovom za zaščito gorskega prelaza Vršič
 • Statična sanacija podorne konstrukcije pod vilo Podrožnik v Ljubljani
 • Sanacija plazu Icmank v Občini Solčava (PZI)
 • Sanacija plazu Kelc v občini Železniki (PZI)
 • Ureditev razgledne poti v Dovžanovi soteski (PZI)

 


 

NAJPOMEMBNEJŠE IZVEDBENE REFERENCE

 

 • Ureditev Koritnice in Kotline pod ČN v sklopu sanacije plazu Stože v Logu pod Mangartom
 • Sanacija usadne brežine Save v Podkraju
 • Sanacija Kamnice v Vinjah in Dolskem
 • Sanacija Gostince v Ljubljani
 • Sanacija Medije nad objektom Xella v Izlakah
 • Sanacija plazu Martinj vrh
 • Sanacija dotrajanih obrežnih zidov na Bobnu v Hrastniku
 • Sanacija struge Trebuščice v Dolenji Trebuši
 • Vodarska ureditev vplivnega območja plazu Strug v občini Kobarid
 • Ureditev odvodnjavanja na jarku J4 plazine Stože v Logu pod Mangartom
 • Ureditev odvodnjavanja območja Ojstro v sklopu zapiranja Rudnika Trbovlje - Hrastnik
 • Sonaravna ureditev erozijskih poškodb na desnem bregu Save Dolinke nasproti hotela Špik
 • Ureditev odvodnavanja iz jalovišča Boršt v sklopu zapiranja Rudnika urana Žirovski vrh
 • Regulacije potokov za potrebe izgradnje lepotnega centra Drnča v Dvorski vasi
 • Renaturacija jezera J11 v sklopu protokolarnega objekta brdo pri Kranju
 • Biotehnična sanacija brežine v naselju Hruševka v občini Kamnik
 • Sanacija brežin z žičnimi mrežami in lovilnimi zasloni v mestu Kamnik
 • Sanacija brežin z žičnimi mrežami in lovilnimi zasloni ob državni cesti Zagorje-Trbovlje
 • Sanacija brežine na državni cesti Veliki Kamen-Brestanica
 • Statična sanacija podporne konstrukcije pod protokolarnim objektom Vila Podrožnik v Ljubljani
 • Izvedba sistema za veslaške proge na Blejskem jezeru
 • Ureditev osrednjega trga v Kropi po poplavah sept. 2007
 • Sanacija vodotokov na območju protokolarnega objekta Strmol
 • Izvedba zunanje ureditve protokolarnega objekta Strmol
 • Izvedba lovilnega nasipa proti padajočemu kamenju na opuščenem kamnolomu v Tržiču
 • Rekonstrukcija mostu čez hudournik na Ljubelju
 • Sanacija planinske poti v Martuljške slapove z ukrepi proti padajočemu kamenju
 • Sanacija plazu Sorški potok v Železnikih
 • Sanacija Trebuše v Zgornji TrebušiSanacija struge na Beli v Podbeli nad Kobaridom
 • Sanacija sotočja Lepenjce in Soče
 • Stabilizacija levo porušene obloge pod HE Vuhred
 • Izvedba razgledne poti v Dovžanovi Soteski
 • Sanacija plazu Bitenc v Železnikih
 • Čiščenje rokavov Mure v Petišovcih
 • Izvedba gradbene jame za potrebe vodarne Mazej v Topolščici
 • Izvedba regulacije potoka na hudourniku iz Kalvarije v Mariboru
 • Izvedba lovilnih ograj proti padajočem kamenju na Srednjem vrhu v občini Kranjska Gora
 • Regulacija hudournika v Kranjski vasi v občini Slovenj gradec
 • Vzdrževalna dela na Hočkem potoku
 • Meža v Prevaljah - Regulacija na visoke vode ter sanacija dotrajanih obrežnih zavarovanj
 • Sanacija brežine Čolnišče v Zagorju
 • Suhadolnica v Slovenj Gradcu - Regulacija na pričakovane visoke vode
 • Potok Bela v Zg. Poljčanah - Regulacija potoka na pričakovane visoke vode
 • Sanacija plazu Drežnica